อัปเดตล่าสุด คำขวัญวันครู 2566 และคำขวัญวันครูย้อนหลังครบทุกปี!

คำขวัญวันครู

เวียนกลับมาครบอีกรอบ วันครู 2566 ปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 โดยมีประวัติความเป็นมาดังนี้

ประวัติวันครู

 ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 สืบเนื่องมาจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า “คุรุสภา” ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลและให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครูในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็นในเรื่องนโยบายการศึกษา และวิชาการศึกษาทั่วไปแก่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสวัสดิการให้แก่ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

คำขวัญวันครู 2566 

คำขวัญวันครู นั้นเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภา ต่อมาก็เป็นคำขวัญของบุคคลทั่วไปที่ส่งเข้าประกวด และจากนายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ คือ

คำขวัญวันครูประจำปี 2566

พ.ศ. 2566 โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” 

คำขวัญวันครู 2566

คำขวัญวันครูย้อนหลังครบทุกปี!

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2565 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้สู่อนาคต

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2564 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ครูวิถีใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์ คุณธรรม ประจำชาติ

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2563 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2562 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2561 : พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

อ่านเต็มๆ คำขวัญวันครู